latest articles

Unit Hacks Social Wars

Langkah-Langkah :
1.Type : array of bytes
2.Scan : 31 30 30 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3.Ubah valuenya ke (pilihlah salah satu/lebih unit di bawah ini )
4.Setelah itu Refresh game /kunjungi teman

All items code:

Spartan Warrior Mech : 31 32 36 33 5F 73 70 61 72 74 61 6E 5F 77 61 72
Proto Winged Mech : 31 32 36 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Red Mercury Dragon : 31 32 32 36 2A 3B 55 66 32 43 68 00 00 00 00 00
Forge Dragon : 31 32 34 33 2A 3B 45 63 64 34 35 85 00 00 00 00 00
Cyber Samurai Mech : 31 32 33 37 35 36 3A 5B 38 73 00 00 00 00 00 00
Black Belt Archer : 31 32 30 37 35 36 3A 5B 38 73 00 00 00 00 00 00 00
Liquid Mech : 31 32 32 32 2D 3B 45 32 34 55 32 24 00 00 00 00
Dark Ether Messiah : 31 32 33 39 2A 3B 45 32 34 55 65 24 00 00 00 00
Massive Cannon Mech : 31 32 31 35 2A 3B 45 32 34 55 65 24 00 00 00 00
Great Shotgun Mech : 31 32 31 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dual Blade Auto Mech : 31 32 30 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Brutus Mech : 31 32 31 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ATP Mech :31 32 31 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Corrupted Swamp Monster : 31 32 32 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Double Cannon Mech : 31 32 34 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Laser Blade AutoMech : 31 32 34 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2-Gun ExoBot : 31 32 33 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Swat Soldier : 31 32 31 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ship : 31 30 31 39 2A 3B 45 32 34 55 65 24 00 00 00 00
Killer Driller : 31 32 32 33 2A 3B 45 32 34 55 00 00 00 00 00 00
Converter Wizard : 31 32 34 31 2A 3B 45 32 34 55 65 24 00 00 00 00
Red Slayer : 31 32 35 30 2A 3B 45 32 34 55 65 24 00 00 00 00
Redtile Gun : 31 32 34 35 2A 3B 45 32 34 55 65 24 00 00 00 00
Prime AutoMech : 31 32 35 34 2A 3B 45 32 34 55 65 24 00 00 00 00
Big Razor Mech : 31 32 35 36 2A 3B 45 32 34 55 65 24 00 00 00 00
Karateka Gunner : 31 32 35 32 2A 3B 45 32 34 55 65 24 00 00 00 00
King Kong Mech : 31 32 39 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Gamera Mech : 31 32 39 39? 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Godzilla Mech : 31 32 39 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2-Head Frostfire Dragon : 31 32 38 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Egyptian Warrior Mech : 31 32 37? 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Multi Morph : 31 32 37 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Transformers Arachid :31 32 37 32 00 00 00 00 00 00? 00 00 00 00 00
Spatial Elf Healer : 31 32 37 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Space Scouter Elf : 31 32 37 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Watcher Heroe : 31 32 38 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Black Brutus Mech : 31 32 37 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Siege Striker : 31 32 38 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Avenger Mech : 31 32 38 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Winged Paladin:31 32 39 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00(not release yet)
Executioner Mech Drone:31 32 38 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (Not Release yet)
Godzilla Mech Drone : 31 32 39 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Andromeda Private : 31 32 39 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Andromeda Combat Droid : 31 32 39 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Andromeda Space Ship : 31 32 39 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Anvil Pattern Mech : 31 33 31 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dark Ether Messiah : 31 32 33 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Laser Blade Automech : 31 32 34 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Rezza Splinter Mech : 31 33 31 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Rezza Massive Gunner Mech : 31 33 30 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hellfire Mech : 31 33 31 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Stampede Mech : 31 33 30 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Glaivestorm Mech : 31 33 30 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

31 31 39 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Black Dragon
31 32 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Red Mercury
31 32 32 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Swamp Monster
31 32 33 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Shreder Alien
31 32 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Huge Spider
31 32 33 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Horned Alien
31 32 33 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2-Gun Exobot
31 32 33 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Cyber Samurai Dragon
31 32 33 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Dark Ether Messiah
31 32 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Conventer Magician
31 31 39 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DragonBorn Mech
31 31 30 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Metal Dragon
31 31 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Celestial Megamech
31 32 34 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Forge Dragon
31 32 30 35 2A 3B 45 32 34 55 65 24 2E 00 Cannon Mech
31 31 38 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Robot Hunter
31 32 32 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Doctor Shock
31 31 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Samurai Robot
31 31 32 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Alfa armed nucleus
31 31 32 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 minibot Samurai
31 31 35 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Robot Cross
31 31 35 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Ultramech
31 31 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Core Robot Viking
31 31 36 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Rune Golem
31 31 36 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 nucelo nenesis
31 31 36 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Bahamut Blue Steel
31 31 36 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Skater
31 31 37 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Alien Instigator
31 31 37 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Hyper Lazer
31 31 37 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 UFO
31 31 37 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Ether Messiah
31 31 38 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Hunter Robot
31 31 38 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Azesino Dorado
31 31 38 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Karateka Fire
31 31 38 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 T-rex MegaFuego
31 31 38 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Great Sword Warrior
31 31 38 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Rider Nebular
31 31 39 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 gold golem
31 31 39 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 black dragon
31 31 39 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 mech dragonbor
31 31 39 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Electric Dragon
31 31 39 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Hercules Silver
31 31 39 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Nebular Dragon Rider
31 32 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Recollector steel
31 32 30 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Automech Dual Blade
31 32 30 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Black Belt Archer
31 32 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Priest Nebular
31 32 30 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Bicoptero Nebular
31 32 31 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Great Mech sHOGUM
31 32 31 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 MECH ATP
31 32 31 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 RIDER FLAMING BESTIAL
31 32 31 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 GUERRERO NEBULAR MAZE
31 32 31 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 MASS CANYON MECH
31 32 31 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 MECH BRUTUS
31 32 31 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SOLSADO SWAT
31 32 31 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DRAGON KNIGHT NEBULAR
31 32 32 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FRANKOTIRA DOR NEBULAR
31 32 32 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 LIQUID MECH
31 32 32 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 KILLER DRILER
31 32 32 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DR SHUCK
31 32 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 MERCURY RED DRAGON
31 32 32 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SWAMT MOSTER
31 32 33 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ALIEN Shredder
31 32 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 HUGE SPIDERspoiler
31 31 39 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Black Dragon
31 32 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Red Mercury
31 32 32 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Swamp Monster
31 32 33 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Shreder Alien
31 32 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Huge Spider
31 32 33 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Horned Alien
31 32 33 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2-Gun Exobot
31 32 33 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Cyber Samurai Dragon
31 32 33 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Dark Ether Messiah
31 32 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Conventer Magician
31 31 39 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DragonBorn Mech
31 31 30 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Metal Dragon
31 31 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Celestial Megamech
31 32 34 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Forge Dragon
31 32 30 35 2A 3B 45 32 34 55 65 24 2E 00 Cannon Mech
31 31 38 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Robot Hunter
31 32 32 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Doctor Shock
31 30 39 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F-117
31 31 31 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Kamikaze
31 32 31 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Blazing Beast Rider
31 32 34 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Hercules Mech
31 32 31 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Brutus Mech
31 30 35 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 T-rex Green
31 31 36 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Blue Steel Bahamut
31 30 35 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Golemboss
31 30 31 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 General Mike
31 31 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Samurai Bot
31 30 37 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Supreme Bot
31 31 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Celestial Megamech
31 31 32 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Orc Swordsman
31 30 38 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Metal Draggy
31 31 30 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Gun Zoldier
31 31 30 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Ork Bear Knight
31 31 34 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Big Spider
31 30 35 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Mr.treat
31 30 34 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Double Gun Soldier
31 32 34 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Double Cannon Mech
31 32 34 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Double Cannon Drone
31 32 34 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Laser Blade Automech
31 32 34 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Laser Blade Automech Drone
31 32 35 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Space Sword Elf
31 31 35 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Viking Tank
31 31 36 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Viking Bazooka
31 31 35 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Viking Airship
31 31 36 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Viking Motosquad
31 31 35 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Viking Hammerer
31 31 35 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Crusader Priest
31 31 35 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Ultra Mech
31 31 35 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Ultra Mech Drone
31 31 35 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Viking Axemen
31 31 35 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Viking Soldier
31 31 35 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Viking Bear Knight
31 32 35 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Big Razor Mech
31 31 37 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Ufo
31 31 38 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Greatsword Warrior
31 31 38 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Nebular Rider
31 32 35 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Big Razor Drone
31 32 35 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 S.W.A.T Soldier
31 32 35 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Burning Slayer Drone
31 32 34 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Converter Wizard
31 32 34 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Forge Dragon Draggy
31 32 34 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Reptile Gun
31 31 31 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Big Handsaw Ork
31 32 35 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Karateka Gunner
31 32 35 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Big Razor Mech
31 32 35 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Big Razor Mech Drone
31 32 36 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Space Knigh Elf
31 32 36 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Spake Airship ELf
31 32 36 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Spartan Warrior Mech
31 32 36 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Spartan Warrior Drone
31 31 31 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Orc Tank
31 31 31 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Flamethrowa Ork
31 31 31 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Horned Badass
31 31 31 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Red SPinner
31 31 31 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Knife Throwa
31 31 31 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Camu Metal Dragon
31 31 31 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Kamikazr Critter
31 31 39 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Electric Dragon
31 31 39 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Black Draggy
31 31 39 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Electric Draggy
31 31 39 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Silver Hercules
31 31 39 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Nebular Dragon Rider
31 31 39 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Nebular Knight
31 31 38 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Fire Karateka
31 31 38 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Megafire T-rex
31 31 38 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Golden Slayer
31 31 39 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Electric Dragon
31 31 32 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Samurai Minibot
31 31 32 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 War Buggy
31 31 32 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Orc Worker
31 31 32 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Armored Core Alpha
31 30 33 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Double Bazooka
31 30 35 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Medic
31 30 36 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Helicopter 5
31 30 36 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Megabot
31 31 36 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Nemesis Core
31 31 36 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Nemesis Drone
31 31 38 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Nebular Archer
31 31 36 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Viking Core Bot Drone
31 31 34 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Venom Spider
31 31 34 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Big Spider
31 31 30 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Axe Zoldier
31 31 30 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Red Baron
31 31 30 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Zeppelin
31 31 30 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Fireman
31 31 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Explosive Ork
31 31 30 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Bear Ridda
31 32 36 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Winged Transformer
31 31 36 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Rune Golem
31 31 37 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Hyper Blazer
31 31 37 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Ether Messian
31 30 35 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Scarface Girl
31 31 38 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Golden Slayer
31 32 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Steel Collector
31 32 35 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Prime automech spoiler
31 32 39 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Executioner Mech
Read more

XP Hack Social Wars


-Cheat Engine
-Social Wars di Facebook


Manfaat kan Research Lab tadi!

Langkah-Langkah:

Untuk Cheat Exp:
1.   Buka Facebook
2.   Buka Social Wars
3.   Buka Cheat engine
4.   Ganti 4 byte Ke Text
5.   Buka Shop - Building
6.   Scan "Research Lab"
7.   Click kanan,terus klik Browse This memory region
8.   Cari Angka 300 , Kalo gak ada addres yang lainnya
9.   Kalau udah ketemu ganti ke 999
10. Trus buy
11. Dapat 999 Exp Deh!!
Read more

Reseach Lab Hack


-Cheat Engine
-Social Wars di Facebook

Untuk Membuka Research Lab ( bagi yang masih level di bawah 35)

Langkah-Langkah
1. Buka Social Wars di Facebook
2. Buka Cheat Engine
3. Ganti 4 byte ke Array Of Byte
4. Scan Code 33 35 00 00 00 00 00
5. Seret Semua ke bawah
6. Ganti Code ke 2D 39 39 39 39 39 39 39
7. Buka Shop - Building cari research lab
8. Build deh !

Read more

Cash Hack Social Wars


- Cheat Engine 6.1
- Social Wars level 8 atau lebih
- Barak Fireman
- Social Wars di Facebook

Langkah-langkah :
1. Buka Game Social Wars
2. Masukkan Barack Fireman ke storage / Beli Barack Fireman lalu masukan ke dalam Storage (Kalau belum punya)               
3. Buka CE 6.1 dan Pilih Proses List
4. Ubah "4 Bytes" menjadi "Array of Bytes"
5. Masukkan dan Scan code : 31 37 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6. Ubah menjadi : 31 37 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7. Masuk ke Game lagi kemudian lakukan kunjungan ke tetangga jangan melakukan pekerjaan apapun
8. Kembali lagi ke kerajaan sendiri
9. Buka lagi CE 6.1 klik New Scan dan ubah "Array of Bytes" menjadi"Text" untuk hasil Scan 31 37 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 pada tabel di bawah jangan dihapus.
10. Masukkan dan scan code : 86400 copy paste dan letakkan hasilnya dibawah hasil scan 31 37 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11. Ubah 86400 menjadi : 1
12. Masuk ke Game kemudian keluarkan Barrack Fireman kalau belum keluar gambar cash lakukan kunjungan lagi dan balik lagi ke kerajaan sendiri
13. Silahkan panen cash nya untuk membeli semua benda jenis apa pun yang dibutuhkan dan apabila kehabisan cash  pada waktu panen, Silahkan kunjungan ke tetangga lagi dan balik, kemudian keluarkan Barack Fireman dari Inventory dan panen lagi
14. Pasang semua "WONDER" yang telah dibeli tadi dan masukkan ke dalam inventory
15. Refresh Page
16. Keluarkan "WONDER" dari inventory
17. Buka CE 6.1 Scan code : 21600 kemudian ubah : 1
18. Lakukan kunjungan ke tetangga dan kembali lagi.
19. Silahkan  Panen semua Resources.
20. beli benda yg menghasilkan barang seperti kayu,besi,oli,dan uang
21. pertama scan 31 38 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22. Ubah value menjadi 39 39 39 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 visit tetangga
23.
Buka CE 6.1 Scan code : 21600 kemudian ubah : 1
24.
Lakukan kunjungan ke tetangga dan kembali lagi.dan kluarkan benda yg dpt menghasilkan barang tadi dan panen semua nya

Read more

Desain Baju Kaos Dengan PhotoShopSalam sahabat 3vilL666 kali ini saya akan berbagi sedikit tentang Tutorial Photoshop buat para pemula jadi kalau para master mau di baca atau gak juga gpp hehehe. Silahkan donwload bahan di bawah yang sudah di sediakan.
Jika sudah mari kita menuju cara caranya:
Extract file sudah di download tadi dan buka dengan photoshop
Anda dapat merubah warna kaosnya sesuka anda dengan double click layer Warna
Kemudian pilih Color Overlay dan ubah warnanya sesuka anda
Buka gambar/desain yang ingin anda gunakan dan letakkan diatas layer clipping mask pada group layer Desain
hasilnya akan terlihat seperti gambar dibawah ini :
Click Kanan pada layer Desain dan pilih Create Clipping Mask
Anda juga dapat mengatur ukuran dan posisi desainnya sesuai keinginan anda, hasilnya seperti ini :
Anda juga dapat merubah kembali warna kaosnya seperti pada Langkah 2
Contoh lain menggunakan desain dengan background berwarna
Jangan lupa untuk mengganti warna kaos sesuai dengan warna background desainnya
Ubah juga backgroundnya sesuai keinginan anda
Read more

8 Ball Pool Cheats - Line Length & Size Hack (Updated)Requirements:
Steps: Updated 4.20.13
 1. Go to 8 Ball Pool on facebook - click here
 2. Go to Lobby
 3. Open Cheat Engine
 4. Click mini cpu icon at the top left of cheat engine or the small box under file tab Select -plugin_container.exe(firefox) or 2nd FlashPlayerPlugin_11.exe |Google Chrome: How to find the correct process - Click here
 5. Value type from '4 bytes' to 'Array of Bytes'
 6. Scan '0A A1 48 00 00'
 7. Double click the result or click the 1st address, hold shift and then click the last address, click the red arrow
 8. Change all the values to '0A A2 48 00 00' (Select 1 address below. Hold Ctrl +A and then hit Enter key)
 9. New Scan  0E 00 00 60 B9 47 24 02
 10. Change the value to  0E 00 00 60 B9 47 24 10
 11. HAVE FUN!
Read more

Farmville 2 Festive Poles (Added New Codes)Farmville 2 Festive Poles
Code Updated: 11.25.2012


Requirements:

Steps:
 1. Open Cheat Engine.
 2. Select -plugin_container.exe (firefox) or 2nd FlashPlayerPlugin_11.exe, if chrome you will need to select the correct chrome.exe process.
 3. Buy Item(fallharvest corn maze, horseshoegame generic or thanksgiving gnome) but do NOT place it yet.
 4. Value type from "4 bytes" to "Text" or "String"
 5. Scan "1st code" Ex. e_deco_fallharvest_corn_maze_a
 6. Click the 1st address, Hold Shift and then click the last address.
 7. Click on the red arrow.
 8. Change all the values to "2nd code" Ex. e_deco_winterhol_festivus_pole (Select 1 address below. Hold Ctrl +A and then hit Enter key)
 9. Go back to FV2 and place the Orange Tree as many times as you want!
 10. You will get the item instead of Orange Trees 
 11. ENJOY!!!!
Codes list:


deco:

 • e_deco_winterhol_three_snowman_scarf = e_deco_animated_winterhol_parol_star
 • e_deco_winterhol_three_scarecrow_snowb = e_deco_inbloom_flowerbox_planter_qtsm1
 • e_deco_fence_base_winterhol_hedgesnow = e_deco_thanksgiving_cornucopia_flower
 • e_deco_winterhol_three_snow_fort = e_deco_winterhol_solstice_statue


trees:

 • e_tree_fruit_hazel = e_deco_bucket_wood
 • e_tree_fruit_douglasfir_snow = e_deco_waterfountain_generic 


Animals:


 • e_animal_adult_goat_alpine = e_deco_winebottles_stacked
 • e_animal_adult_rabbit_snowshoehare = e_deco_animated_kite_flying_yellow
Other Codes


 1. e_deco_fallharvest_corn_maze_a = e_deco_winterhol_festivus_pole
 2. e_deco_animated_kite_flying_red = e_deco_winterhol_scarecrow_nick
 3. e_deco_animated_kite_flying_red or e_deco_fallharvest_corn_maze_b1or 
 4. e_deco_fallharvest_corn_maze_b2 = e_deco_winterhol_christmas_tree
 5. e_deco_animated_chair_rocking = e_deco_winterhol_menorah_wood
 6. e_deco_fallharvest_corn_maze_a = e_deco_winterhol_kwanzaa_table
 7. e_deco_thanksgiving_gnome_native = e_deco_winterhol_solstice_statue
 8. e_deco_bbq_table_condiment = e_deco_winterhol_yule_goat
 9. e_deco_horseshoegame_generic = e_deco_winterhol_nut_cracker
 10. e_deco_thanksgiving_gnome_native = e_deco_animated_solstice_maypole
Read more